Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

ठेगाना : मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : 097-541125, 097-541314

फ्याक्स : 097541151

इमेल : bajuradao99@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE-102196414479427/?modal=admin_todo_tour

Twitter : https://twitter.com/DaoBajura