Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगानाः

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुरा

फोन नं -०९७-५४११२५ (प्र.जि.अ)

नागरिकता/प्रशासन :- ०९७-५४१३१४

फ्याक्स नं - ०९५-५४११५१

Email : bajuradao99@gmail.com

Website: daobajura.moha.gov.np

Facebook :- https://www.facebook.com/profile.php?id=100033058544308

Twitter :- https://twitter.com/DaoBajura